Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa
z siedzibą w Warszawie serdecznie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku (wtorek) o godz. 17:00.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres 01.2016 r. – 31.12.2016 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Stowarzyszenia w okresie 01.2016 r. – 31.12.2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.2016 r. – 31.12.2016 r.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.2016 r. – 31.12.2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.
 11. Przedstawienie celów i zadań Stowarzyszenia na rok 2017/2018. Dyskusja nad kierunkami działań Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.

Miejsce, gdzie odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostanie podany Członkom organizacji w odrębnej wiadomości.