Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

cropped-IACL-na-ww2.pngZarząd IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa z siedzibą w Warszawie serdecznie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2015 roku (wtorek) o godz. 18:00 (drugi termin) w restauracji Heritage Shop & Wine, ul. Filtrowa 83 (wejście od Akademickiej).

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres 01.2015 r. – 31.12.2015 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Stowarzyszenia w okresie 01.2015 r. – 31.12.2015 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.2015 r. – 31.12.2015 r.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.2015 r. – 31.12.2015 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.
 12. Przedstawienie celów i zadań Stowarzyszenia na rok 2016/2017. Dyskusja nad kierunkami działań Stowarzyszenia.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.